praca

Szukasz Pracy?

Pomożemy Ci ją znaleźć!

Gdzie możesz otrzymać pomoc w trakcie szukania pracy? Lista przydatnych miejsc

Szukasz pracy? Nie musisz tego robić tylko na własną rękę, istnieje wiele instytucji, które służą nieodpłatną pomocą w zakresie doradztwa zawodowego, doszkalania, pomocy w wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy, a nawet wsparciem finansowym.

Urząd Pracy

pomoc

Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy należą do publicznych służb zatrudnienia. Do ich podstawowych zadań należy pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Aby móc skorzystać z pełnego pakietu pomocy powiatowego urzędu pracy, konieczna jest rejestracja i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. W zamian za to oraz pod warunkiem stawiania się na wyznaczonych spotkaniach z pośrednikiem pracy, możesz otrzymać wsparcie różnego rodzaju. Doradca zawodowy pomoże Ci obrać właściwy kierunek kariery, w tym odpowiedni zawód i ścieżkę kształcenia (także w sytuacji, gdy chcesz się przebranżowić i przekwalifikować). Z kolei pośrednik pracy wybierze spośród ofert pracy znajdujących się w bazie urzędu te, które najbardziej odpowiadają Twoim kwalifikacjom. Możesz także zdecydować się na jedną z ofert stażu, przygotowania zawodowego, zatrudnienia specjalnego typu lub szkolenia. To także okazja do znalezienia sprawdzonej oferty pracy za granicą (w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym).

Jako osoba bezrobotna masz możliwość starać się o jedną z wielu form wsparcia finansowego, m.in. zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem czy zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania (gdy za pośrednictwem urzędu otrzymasz pracę lub staż poza miejscem zamieszkania). Środki finansowe można otrzymać również na dokształcenie - w postaci stypendium naukowego, finansowania studiów podyplomowych czy kosztów egzaminów lub pożyczki szkoleniowej.

Dużym zainteresowaniem cieszy się jeszcze inna opcja wsparcia, czyli dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub działalności na zasadach obowiązujących dla spółdzielni socjalnych. Jeśli masz konkretny pomysł na biznes, a ponadto możesz pochwalić się pewnym doświadczeniem w danej branży i kwalifikacjami zawodowymi, zastanów się, czy nie spróbować sił jako przedsiębiorca. Po złożeniu kompletnego wniosku o otrzymanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia i jego pozytywnym rozpatrzeniu możesz uzyskać bezzwrotną dotację (w wysokości nawet 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia). Przed podjęciem decyzji w tej sprawie warto dobrze przemyśleć całe przedsięwzięcie i pamiętać, że otrzymanie dotacji na założenie firmy jest równoznaczne z koniecznością jej prowadzenia przez co najmniej rok. W tym czasie nie można zawiesić firmy ani podjąć się innego zatrudnienia.

Urzędy pracy pomagają nie tylko osobom posiadającym status bezrobotnych. Jeśli z pewnych względów nie chcesz lub nie możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna (np. wtedy, gdy masz już pracę i chcesz ją zmienić), możesz dokonać rejestracji jako osoba poszukująca pracy. Uprawni Cię to do skorzystania z pomocy doradcy zawodowego i pośrednictwa pracy zagranicznej. Dodatkowo zarejestrowane w ten sposób osoby, które spełniają określone wymogi, również mogą otrzymać pomoc w formie szkoleń, przygotowania zawodowego, finansowania kosztów egzaminów lub studiów podyplomowych oraz z pożyczki szkoleniowej.

Ochotnicze Hufce Pracy

Czyli popularne OHP, które kierują swoje wsparcie tylko do młodzieży – zwłaszcza tej zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz do osób bezrobotnych, które nie skończyły 25 lat. Możesz tu uzyskać pomoc w uzupełnieniu wykształcenia czy zdobyciu kwalifikacji zawodowych, ale także skorzystać z usług doradczych wykwalifikowanych doradców zawodowych. OHP specjalizują się też w pośrednictwie pracy. Współpracują z pracodawcami w zakresie pozyskiwania ofert pracy (stałej i tymczasowej), pośredniczą między osobami szukającymi pracy a pracodawcami, prowadzą specjalną stronę internetową, na której można znaleźć wszystkie oferty pracy. Bardzo pomocne i popularne są organizowane przez instytucję targi oraz giełdy pracy. Młodym ludziom, którzy chcieliby podjąć zatrudnienie za granicą, OHP oferują międzynarodowe pośrednictwo pracy (w ramach sieci EURES). Dla takich osób organizowane są np. międzynarodowe targi pracy, warsztaty, dni informacyjne oraz rekrutacyjne. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć w kalendarzu wydarzeń EURES.

Agencje zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy

Agencje zatrudnienia pomagają w aktywizacji zawodowej na różnych polach. Po pierwsze, świadczą usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Pozyskują oferty zatrudnienia i udostępniają je zainteresowanym, kojarzą osoby poszukujące zatrudnienia z pracodawcami, kierują chętnych do pracy za granicą. Wyjaśniają także obu stronom, jaka jest sytuacja na lokalnym rynku pracy i jakie są prognozy.

Agencje zajmują się również doradztwem personalnym, czyli m.in. sprawdzają kwalifikacje i predyspozycje osób szukających pracy, analizują możliwości zatrudnienia u pracodawców oraz pokazują, jak pozyskać pracownika na dane stanowisko pracy.

Jeśli poszukujesz zatrudnienia możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego, a więc otrzymania porad dotyczących określenia zawodu, który będzie Cię satysfakcjonował, odpowiedniego miejsca pracy oraz informacji o dostępnych szkoleniach i kursach. Organizowane są także grupowe porady zawodowe i warsztaty aktywizujące. Z kolei pracodawcy mogą uzyskać wsparcie w procesie rekrutacyjnym. Agencje zatrudnienia pośredniczą też w zakresie pracy tymczasowej.

Inne instytucje rynku pracy to instytucje szkoleniowe (zajmują się szkoleniami dla osób szukających zatrudnienia) oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (mogą być nimi różne podmioty np. organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje bezrobotnych, o ile zagadnienia związane z rynkiem pracy są ich zadaniami statutowymi).